A lakosság számára jelenleg elérhető pályázatok:


Mindegyik támogatásnak megvannak az előnyei, és hátrányai, kollégáink segítségével ellenőrizheti hogy mire jogosult. A pályázati részvételben egy előminősítést követően, kollégáink, és pályázatíróink segítségével benyújtható a pályázat.
Egy helyen egy kézben megvalósíthatja elképzeléseit, egy profi csapat segítségével.100%-os napelem pályázat


RRF- 6.2.1. Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva 

Mi is a RRF- 6.2.1. HET program?
Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv
„Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva”

2 féle beruházási valósítható meg (maximum):
 • 2 900 000 Ft
 • 11 300 000 Ft
Önerő nélkül, akár 100% - ban vissza nem térítendő támogatást nyerhetnek el az országos átlagjövedelemnél alacsonyabb bevétellel rendelkező háztartások. 

Pályázás feltételei

A beruházással érintett ingatlan augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik
Tulajdoni joggal kell rendelkezni az ingatlanban a pályázónak
Adótartozás/köztartozás nem lehet 
Adóazonosító jellel rendelkezik a pályázó
Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában részesíthető támogatásban, illetve ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás

A számítást az alábbi képlet szemlélteti:

Haszonélvezeti-, özvegyi-, illetve egyéb jog (pl.: használati jog) nem elegendő a benyújtáshoz!

A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is!
A jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem vehetőek figyelembe. Amennyiben az ingatlan tulajdonosai öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021. augusztus 31. és a pályázat benyújtása közötti időben, úgy a pályázat benyújtásának időpontjában tulajdonos személyekre kell alkalmazni a fenti feltételeket. Ajándékozás esetén a 2021. augusztus 30. napi állapot kerül figyelembevételre.

Példák:

(1) Adott ingatlannak 3 személy a tulajdonosa, melyből „A” személy 2020. évi jövedelme 4.000.000 Ft, „B” személy 5.500.000 Ft, „C” személy pedig nem rendelkezett jövedelemmel. Ekkor a számításnál C személyt nem kell figyelembe venni, 4.000.000 + 5.500.000 = 9.500.000; 9.500.000 / 2 = 4.750.000 Ft, tehát az egy főre jutó összevont jövedelemre vonatkozó szabálynak a példában szereplő személyek megfelelnek.
(2) Az ingatlannak 2 személy a tulajdonosa, közülük „A” személy 2020. évi jövedelme 5.000.000 forint, „B” személy csak nyugdíjban részesült 2.800.000 forint összegben. A számításnál mindkét személyt figyelembe kell venni, 5.000.000 + 2.800.000 = 7.800.000; 7.800.000 / 2 = 3.900.000 Ft, tehát megfelelnek a jövedelmi előírásnak.
(3) Az ingatlanban 3 személy rendelkezik állandó lakcímmel, közülük „A” és „B” személyek a tulajdonosok. „A” személy 2020. évi jövedelme 5.600.000 forint, „B” személy 2.000.000 forint nyugdíj mellett 2.500.000 forint egyéb jövedelemben is részesült, „C” személy jövedelme 4.000.000 forint volt. A számításnál „C” személyt nem kell figyelembe venni (mert nem tulajdonos). 5.600.000 + 2.000.000 + 2.500.000 = 10.100.000; 10.100.000 / 2 = 5.050.000 Ft, tehát nem felelnek meg a jövedelmi előírásnak

Mire igényelhető a támogatás?

1.verzió:tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tetőre helyezhető tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (támogatásban kizárólag olyan napelemes rendszer részesíthető, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et)

2.verzió (mindet kötelező megvalósítani):
 • tetőszerkezetre helyezett, a tervezett fűtési rendszer ellátását célzó napelemes rendszer telepítése, beleértve az invertert, tartószerkezet kialakítását, illetve a rendszer beüzemelését is (a napelempanelek– kapacitásbővítés esetén a már meglévő és a jelen támogatással kiépített napelempanelek – összesített névleges beépített teljesítménye nem haladhatja meg az 5 kWp-et);
 • a meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony, legfeljebb 12 kW fűtési teljesítményű levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítésével
 • napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység felszerelése és üzembe helyezése azzal, hogy az akkumulátor tárolókapacitása nem haladhatja meg a 14 kWh-át
 • fűtött és fűtetlen tereket elválasztó nyílászáró szerkezetek (ablakok, ajtók) energiamegtakarítást eredményező cseréje
 • épületenergetikai tanúsítványok


Régió Beadás időintervalluma

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2021.12.20. – 2022.01.10.


Hogyan kell igényelni a támogatást?

 Támogatási kérelmét az online kitöltő programon keresztül nyújthatja be. Ehhez először jelentkezzen be a https://napelem.palyazat.gov.hu/  oldalon, az „Egységes beléptető felület bejelentkezés” gomb használatával.
A pályázat kitöltő felületéhez való hozzáférés előfeltétele a regisztrált kivitelezővel történő szerződéskötés, továbbá, hogy az érintett kivitelező a kapcsolódó funkció segítségével a napelem.palyazat.gov.hu oldalon rögzítse a pályázatot benyújtani szándékozó, megrendelő – adóazonosító jelét.
Szerződés, illetve jelen bekezdésben leírt adóazonosító rögzítés hiányában a pályázatbenyújtási felület nem érhető el. Csak azok a Vállalkozási szerződések számolhatók el, amelyeket a kivitelező regisztrációs listára történő felvételét követően írtak alá!

A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot (1. számú melléklet), a kérelemben megadott adatok ezen dokumentum segítségével hitelesíthetők.

A nyilatkozatot: 
az Ügyfélkapun keresztül úgynevezett azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie és pályázathoz csatolnia. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban ügyfélkapu regisztrációhoz kötött, elérhetősége: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes . Az AVDH szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a https://napelem.palyazat.gov.hu/ oldalon érhető el;
VAGY
minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia és pályázathoz csatolnia. A véglegesített kérelemhez mellékelendő a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített digitalizált nyilatkozat. Ezt követően a kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtandó be a kérelem. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az elektronikusan hitelesített nyilatkozatot nem szükséges kinyomtatni, illetve papír alapon is aláírni.


Fontos! A pályázati kérelem e felhívás szerinti benyújtás dátumának az informatikai rendszerbe történő teljes feltöltés minősül. A Nyilatkozat kiállítása és benyújtása során betartandók az Általános Útmutató a Felhívásokhoz elnevezésű dokumentum 3. pontjában rögzített feltételek. FIGYELEM! A pályázatbenyújtás teljes részletes, képekkel illusztrált segédlete külön dokumentumban kerül közzétételre a https://napelem.palyazat.gov.hu/  oldalon, illetve a Lebonyolító szerv ÉMI Nonprofit Kft honlapján: www.emi.hu

 Milyen dokumentumokra van szükség?

 A pályázathoz (a fentiek figyelembevételével) elektronikus úton csatolni szükséges az alábbi dokumentumokat:
1. A pályázati adatlapon megjelölt megvalósítási helyszín címére állandó jelleggel bejelentett gyermekek lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya) másolata.
2. A pályázati adatlapon megadott Pályázó, illetve a beruházás által érintett ingatlan összes tulajdonosának nevére szóló adóazonosító jelet alátámasztó dokumentum  (adóigazolvány, illetve annak hiányában az adóhatóság által kiállított érvényes igazolás) másolata.
3. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan tulajdonosai között nyugdíjas is található, abban az esetben a jövedelemnek minősülő nyugdíj összegének alátámasztása érdekében benyújtandó: a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2020. évről szóló tájékoztatója, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) alapján. Azon tulajdonostárs esetén, amely személy 2020. évben a nyugdíjon túl egyéb jövedelemben is részesült, ezen dokumentum benyújtása nem szükséges.

4. A pályázati adatlapon megadott bankszámlaszám igazolására szolgáló, Pályázó nevére szóló bankszámlakivonat / banki igazolás / bankszámlaszerződés. Amennyiben a Pályázó önállóan nem rendelkezik bankszámlával, azonban rendelkezési joggal bír más személy folyószámlája felett, abban az esetben ezen jogosultságot alátámasztó dokumentum (igazolással egy fájlban történő) megküldése is szükséges; Ezen dokumentum benyújtása kizárólag abban az esetben kötelező, amennyiben a Pályázó nem kizárólag kivitelezésre, vagy tervezésre (engedélyezés, elektromos szolgáltató általi tevékenységek) vonatkozó költségeket is kíván elszámolni, illetve ezen nem kivitelezési tevékenységeket nem regisztrált kivitelező végzi.
5. A beruházással érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi hiteles vagy nem hiteles teljes tulajdoni lapja (a pályázathoz e-hiteles – elektronikus nyilvántartásból kinyert – tulajdoni lap benyújtása is elegendő). Amennyiben a tulajdoni lapon szereplő adatok alapján nem azonosítható be a beruházás megvalósítási helyszíne, abban az esetben jegyzői igazolás megküldése szükséges a természetbeni cím alátámasztására. A jogosultsági ellenőrzések érdekében úgynevezett szemle típusú tulajdoni lap benyújtása nem elegendő, teljes tulajdoni lap csatolása szükséges. A tulajdoni lap másolat költsége nem elszámolható, figyelembe véve, hogy az ügyfélkapun keresztül évente 2 db tulajdoni lap térítésmentesen lekérhető. Javasoljuk ezen lekérési mód alkalmazását.

6. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan osztatlan közös tulajdon részét képezi, abban az esetben becsatolandó a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a közös tulajdon használatára vonatkozó használati megosztási megállapodás, illetve amennyiben rendelkezésre áll a kapcsolódó megosztási vázrajz is.
7. A pályázatot benyújtó személy számú melléklet szerinti – rendszer által generált – elektronikusan hitelesített nyilatkozata. A pályázati rendszer által létrehozott 1. számú mellékletet elektronikus aláírással, vagy AVDH szolgáltatással történő hitelesítéssel ellátva szükséges csatolni. A dokumentumot kinyomtatni, illetve kézírással aláírni nem szükséges.
8. A 2. számú melléklet szerinti meghatalmazás. Ezen dokumentum benyújtása kizárólag abban az esetben kötelező, amennyiben a Pályázó más személyt bíz meg a pályázat benyújtásával. FIGYELEM: A meghatalmazást a Pályázó személy állítja ki az általa megbízott személy részére!
9. A beruházással érintett ingatlan összes nagykorú tulajdonosa külön-külön kiállított és magánokirati formában aláírt (2 tanú jelenlétében aláírt) 4.a. számú melléklet szerinti nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul az adóazonosító jelének kezeléséhez, továbbá felhatalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, hogy a Lebonyolító szervvel megossza a pályázati felhívásban foglalt jövedelmi feltétel teljesülésének ellenőrzési eredményét.
10. A 4.b. számú melléklet szerinti Nyilatkozat arról, hogy a támogatás igénylője/elektromos szolgáltatóval szerződött személy felhatalmazást ad arra, hogy a Lebonyolító szervezet az előző elszámolási év fogyasztási adatait lekérje a területi elosztói engedélyes társaságtól. Amennyiben a múltbeli fogyasztás nem állapítható meg (pl. költözés okán, vagy korábban nem használt épület kerül használatba), abban az esetben a saját fogyasztás mértékének igazolása érdekében – kizárólag napelemes rendszer megvalósítása esetén is – benyújtandó a beruházás megvalósítását megelőző állapotára vonatkozó, jelen Felhívás előírásainak megfelelő energetikai tanúsítvány. Fontos, hogy kizárólag napelemes rendszer telepítése esetén a tanúsítvány elkészítésének költsége nem számolható el!

11. A 3. számú melléklet szerinti hozzájárulás. Ezen dokumentum benyújtása kizárólag abban az esetben kötelező, amennyiben:
1.a Pályázó személy a beruházással érintett ingatlannak nem 100%-ban (1/1 tulajdoni hányadban) tulajdonosa, abban az esetben minden tulajdonjoggal bíró személy vonatkozásában,
2.a beruházással érintett ingatlan haszonélvezeti vagy özvegyi joggal terhelt, abban az esetben minden érintett jogosult személy vonatkozásában,
3.a beruházással érintett ingatlan maximum 6 lakásos lakóközösség (társasház, lakásszövetkezet) részét képezi, abban az esetben a tulajdonosok többsége (minimum 51 % hozzájárulása) vonatkozásában,
4.a beruházással érintett ingatlan nem osztatlan közös tulajdon részét képező ikerház, abban az esetben a kapcsolódó épületek tulajdonosai vonatkozásában, amennyiben az jelen pályázati felhívás egyéb pontja alapján szükséges.
12.Amennyiben a Pályázó cselekvőképtelen természetes személy (magánszemély), abban az esetben benyújtandó a gyámhatósági vagy bírósági határozat a gyám/gondnok kirendeléséről.
13.A Pályázó teljes cselekvőképességgel nem rendelkező nagykorú természetes személy (magánszemély) esetén benyújtandó a 5. számú melléklet szerinti gondnoki nyilatkozat, továbbá a gondnok képviseleti jogosultságának igazolására irányuló dokumentum.
14.Amennyiben a pályázat fűtéskorszerűsítést tartalmazó műszaki megoldásra irányul, vagyis a 2. pontban részletezett műszaki tartalom választása esetén (kombinált) a beruházással érintett épület beruházás megvalósítását megelőző (meglévő) állapotára vonatkozó hivatalos, tanúsításra kifejlesztett szoftverrel elkészített, a tanúsító által aláírt, hitelesített (HET számmal rendelkező), a szén-dioxid kibocsátás mértékét és az összesített energetikai jellemzőt is tartalmazó energetikai tanúsítvány teljes terjedelemben.
15.A megvalósítás helyszínét képező ingatlan jelen pályázat keretében felújításra kerülő fő elemeiről készített (beruházást megelőző állapotát tükröző) fotódokumentáció.

16.A kivitelezési munkálatokat, és azok költségeit magába foglaló, a szerződő felek által aláírt, a 6. számú melléklet szerinti sablon alapján elkészített Vállalkozási szerződés(ek). Fontos! A pályázati adatlapon megadott, illetve műszaki tartalomhoz rendelt regisztrált kivitelező esetén (minden érintett tevékenységet lefedve) benyújtandó a 6. számú melléklet szerinti Vállalkozási szerződés.
Csak azok a szerződések számolhatók el, amelyeket a kivitelező regisztrációs listára történő felvételét követően írtak alá.
17.Az energetikai tanúsítási, illetve engedélyezési tevékenységet alátámasztó, mindkét szerződő fél által aláírt (szerződés(ek)/megállapodás(ok). A napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítéséhez szükséges – villamosenergia szolgáltatók által biztosított – munkálatok (pl.: mérőóra csere) esetén nem szükséges Vállalkozási szerződés kötése, illetve ezen munkafázisok esetén nem kötelező regisztrált kivitelezők alkalmazása. Ezen költségeket a pályázat benyújtásakor elegendő a pályázati adatlapon feltüntetni, az elszámolás során azonban számlákkal kell alátámasztani!
 A pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat a pályázati adatlap hiánytalan kitöltése, illetve a kötelező csatolmányok feltöltését követően tehető meg. Figyelem a pályázat kizárólag ezt követően véglegesíthető! Felhívjuk figyelmét, hogy a felsorolt mellékleteket a pályázat elkészítésekor kell csatolni. A Pályázó adatait tartalmazó Nyilatkozat c. dokumentum példányát pedig a pályázat véglegesítése és lezárása után az elektronikus kitöltő program fogja generálni, így az a csatolandó mellékletek között nem került felsorolásra. A Nyilatkozat aláírását és elküldését, továbbá támogatási kérelmek benyújtásának és elbírálásának folyamatát az ÁÚF 3. pontja tartalmazza
 

Pályázás folyamata


 • Amennyiben szeretné igénybe venni a támogatást, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, tovább.
 • Az ingyenes helyszíni felmérést felkészült kollégáink az ország bármely területén elvégzik, melyet követően az előszerződés megköthető.
 • Szerződéskötést követően a GT Solar Kft. támogatást nyújt a pályázat összeállításához.
 • Ügyfélnek/meghatalmazottjának be kell nyújtani a Támogatási Kérelmet elektronikusan ügyfélkapun keresztül
 • Elbírálási folyamat
 • Pozitív visszajelzés (Támogatói Okirat megléte) esetén ügyfél visszajelez a kivitelező felé, ami alapján a tervezés, engedélyeztetés, illetve a kivitelezés megkezdhető https://napelem.palyazat.gov.hu/

Otthonfelújítás pályázat

2021 januárjától vissza nem térítendő Otthonfelújítási támogatást vehetnek igénybe a gyermeket nevelő családok.


A támogatás természetesen igénybe vehető napelemes rendszer létesítése esetén is, és nagy előnye ,hogy nincs megkötés bármilyen teljesítményű rendszert igényelhet, vagy bővítheti meglévő napelemes rendszerét is.

A támogatás a felújítási költségek felére, de maximum 3 millió forintig igényelhető. A támogatás utó-finanszírozásos, az anyagköltségek és a munkadíj számláit a magyar Államkincstár részére kell elküldeni, amely az elbírálást követően utólag téríti meg az érintettek részére. Az Otthonfelújítási program időközben kibővült egy hitelprogrammal, amely segít a költségek megelőlegezésében.

Az Otthonfelújítási támogatás részleteit az 518/2020.(XI.25.) Korm. rendelet tartalmazza. A Rendelet hatályos szövege több részletben módosult, illetve kiegészült a támogatáshoz kapcsolódó kamattámogatásos kölcsön lehetőségével.
2021 január 1-jétől 2022. december 31-ig igényelhető, a támogatás a számlával igazolt költésegek 50 százaléka, de maximum 3 millió forint lehet. Fontos tudni, hogy az anyagköltség és a munkadíj csak fele-fele arányban szerepelhet.

Ki igényelheti az lakásfelújítási támogatást?

Az otthonfelújítási támogatás csak egyetlen alkalommal vehető igénybe. Igénylőnek számít a legalább egy gyermeket váró, vagy nevelő személy (12 hetesnél idősebb magzat, illetve 25 év alatti gyermekek esetében), illetve együttes igénylőnek az azonos lakóhellyel rendelkező házastársak és élettársak számítanak. Fő szabályként az igénylő családnak legalább egy éve a támogatásra vonatkozó lakásban kell élnie. Előírás az igénylő(k) együttesen legalább 50 százalékos, ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányada. A támogatás feltétele a köztartozás mentesség, valamint házaspárok, élettársak esetén, legalább egyikük – legfeljebb 30 napos megszakítású egy éves társadalombiztosítási jogviszony megléte.

Mi számít felújításnak a támogatás szempontjából?

A kormányrendelet felújítási korszerűsítési munkák széles körére vonatkozik.
Otthonfelújítási támogatás – legfontosabb támogatható tevékenységek listája:

Külső munkálatok:

 • épület szigetelése (hő, hang, lábazat és vízszigetelés)
 • tető cseréje, szigetelése, felújítása
 • víz, csatorna, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, valamint belső hálózatának kiépítése, cseréje
 • napelemes rendszer, napkollektor cseréje, telepítése
 • égéstermék elvezető építése, felújítása
 • külső nyílászáró cseréje, árnyékoló, spaletta, biztonsági rács felszerelése
 • terasz, erkély, előtető építése
 • térburkolat cseréje, készítése
 • télikert kialakítása
 • kerítés építése
 • garázs, gépkocsibeálló kialakítása
 • nem lakáscélú épület helyiség pl. nyári konyha felújításaBelső munkálatok:

 • beépíthető bútor vagy konyhai gép cseréje, beépítése
 • belső tér felújítása (galéria, belső nyílászárók, belső fali, födém, padló burkolat felújítás, stb.)
 • fűtési rendszer kialakítása, cseréje, korszerűsítése
 • fürdőhelyiség , WC kialakítása (amennyiben nem rendelkezik vele a lakás)
 • klímaberendezés cseréje, beépítése

Hol és hogyan igényelhető meg az otthonfelújítási támogatás?

A támogatási kérelem már január 1-jétől nyújtható be a Kincstár részére. Fontos tudni, hogy a felújítás befejezését, és a számlák kifizetését követően, 60 napon belül lehet megigényelni, azonban a határidő vége 2022. december 31.

Benyújtás módja

Elektronikus úton, az ügyfélkapus bejelentkezést követően;
A Kincstár oldaláról letöltött, és kitöltött nyomtatványok postai úton való küldéssel: Magyar Államkincstár, 1938 Budapest címre;
Személyesen kormányablakokban – letöltött, és kitöltött nyomtatványok, és nyilatkozatok eredeti példányai, illetve a megadott dokumentum másolatokkal együtt.
Az Államkincstár 30 nap alatt bírálja el a kérelmeket a beérkezések sorrendjében, esetleges hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség. Hiánypótlásra 30 nap áll a kérelmező rendelkezésre, azonban a teljes ügyintézési folyamat is meghosszabbodik. A döntésről, un. támogatói okiratban értesíti az ügyfelet, majd 5 napon belül utalja az összeget a megadott bankszámlára.

Pályázás folyamata


 • Amennyiben szeretné igénybe venni a támogatást, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, tovább.
 • Az ingyenes helyszíni felmérést felkészült kollégáink az ország bármely területén elvégzik, melyet követően az előszerződés megköthető.
 • Szerződéskötést követően a GT Solar Kft. támogatást nyújt a pályázat összeállításához.


Tanya PályázatNapelem pályázat akár 95%-os vissza nem térítendő állami támogatással tanyák részére (utófinanszírozással).

Cégünk ehhez a pályázathoz teljes körű szolgáltatást nyújt, pályázatíróval, építész tervezővel, épületvillamos tervezéssel , és kivitelezéssel egyeben.Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései című, VP6-7.2.1.4-17 kódszámú pályázat

Kik pályázhatnak?


 • a pályázaton indulhat természetes személy, valamint települési önkormányzat is, hogy villamos energia és vízellátás, vagy szennyvízkezelés fejlesztése céljából elinduló projektjéhez támogatást nyerjen.


A pályázat elsődleges célja, hogy azokat a tanyákat támogassa, amelyek villamos energia és/vagy vízellátási rendszere, vagy szennyvízkezelése elavult, esetleg már eleve nem megfelelően volt kiépítve, illetve az újonnan történő kivitelezések is támogatást élveznek.

A 7,01 milliárd forintos keretösszegből a természetes személyek számára adható támogatás minimum 200.000 forint, legfeljebb pedig 6,2 millió forint lehet, de a különböző jellegű projektek különböző mértékben támogathatók.

Mire kaphatok támogatást?


Szennyvízkezeléssel kapcsolatos beruházásokra maximum 4 millió forint vissza nem térítendő támogatás kapható, ivóvízellátással kapcsolatos projektekre szintén legfeljebb 4 millió forintot lehet nyerni,és szigetüzemű vagy hálózatra kapcsolt villamos energia termelő rendszer (értsd: napelem rendszer) telepítésére pedig max. 4 millió forintot kínálnak.


A támogatási összeg magánszemélyek esetében legfeljebb a teljes beruházás költségeinek 95%-át fedezheti

Mi számít tanyának?

Azok a legfeljebb 1 hektár területű földek, amik egy település külterületén találhatóak, és növénytermesztésre vagy állattenyésztésre, illetve az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozásra használt épületek tartoznak hozzájuk.
Egyszerűbben, azok, amik az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepelnek.


Támogatás Igénylési Köre:

 • Háztartási méretű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése: ebben benne van a napelem rendszerek telepítése is.
 • Ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése, beleértve a kútfúrást, a vízbeszerző, vízkezelő, víztározó és egyéb rendszerek felállítását.
 • Szennyvízkelést és tisztítást szolgáló rendszerek telepítése.


Csak olyan projektre jár támogatás, ami még nem kezdődött meg a támogatási kérelem benyújtása előtt.


Finanszírozás: utófinanszírozott, de 50%-os támogatási előleg igényelhető.
Intenzitás: 95% vissza nem térítendő, 5% önrész.


Beadási határidő: szakaszosan 2022. november 12-ig, vagy felfüggesztésig.


Szigetüzemű vagy Hálózatra kapcsolt?

Szigetüzemű napelem rendszer az, ami az általa megtermelt áramot akkumulátorokba tölti, és azt használja fel este, amikor a napelemek napfény hiányában nem tudnak termelni (ezt a rendszert csak akkor javasolunk ügyfeleinknek, ha nincs rá mód, hogy a hálózatra kapcsolódjon a háztartás)
A hálózatra visszatápláló napelem rendszernél nem akkumulátorokat használ a napelem tulaj, hanem a megtermelt, de fel nem használt energiát gyakorlatilag „eladja” a szolgáltatónak. Este, amikor nincs napfény, akkor pedig fordul a kocka, és a napelem tulaj fog áramot venni a szolgáltatótól. A szaldós elszámolásnak köszönhetően a kettő összeg (amit a szolgáltató és a felhasználó fizet) kiváltja egymást.

Pályázás folyamata


 • Amennyiben szeretné igénybe venni a támogatást, kérem vegye fel velünk a kapcsolatot, tovább.
 • Az ingyenes helyszíni felmérést felkészült kollégáink az ország bármely területén elvégzik, melyet követően az előszerződés megköthető.
 • Szerződéskötést követően a GT Solar Kft. támogatást nyújt a pályázat összeállításához.